วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560

การทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส(ปกิณกะธรรม ๒๐ ส.ค. ๖๐)

๒๐ ส.ค. ๖๐-600820_01_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร ๔ ของพระภิกษุและฆราวาส
600820_01_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหาร๔ของพระภิกษุและฆราวาส.mp3