วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ส.ค. ๖๐)

๑๔ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมอุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบท ณ วัดสังเวชฯ
600814_01_ปกิณกะธรรมอุทิศบุญเป็นทานบารมีในงานอุปสมบทณวัดสังเวชฯ.mp3