วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมกำลังใจในทาน ศีล ภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด
600812_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในทานศีลภาวนาเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3