วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่(ปกิณกะธรรม ๑๒ ส.ค. ๖๐)

๑๒ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่
600812_08_ปกิณกะธรรมฝึกรักษาจิตให้ต่อเนื่องในทุกสถานที่.mp3