วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560

มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๙ ส.ค. ๖๐)

๑๙ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้
600819_09_ปกิณกะธรรมมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงจึงพ้นทุกข์ได้.mp3