วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๖ ส.ค. ๖๐)

๒๖ ส.ค. ๖๐-ปกิณกะธรรมปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง
600826_06_ปกิณกะธรรมปัญญาเป็นอริยทรัพย์อันมีค่ายิ่ง.mp3