วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ ก.พ. ๖๒)

๓ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมรักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล
620203_06_ปกิณกะธรรมรักษาปฏิปทางานสาธารณประโยชน์เพื่อมรรคผล.mp3