วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล(ปกิณกะธรรม ๑๐ ก.พ. ๖๒)

๑๐ ก.พ. ๖๒-ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล
620210_07_ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณความดีก่อนอุทิศกุศล.mp3