วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๖๑)

๒๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา
611221_01_ปกิณกะธรรมทรงอารมณ์ในการให้ตามปฏิปทาพระอริยสาวกทำให้เกิดปัญญา.mp3