วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

หมั่นไตร่ตรองความปรารถพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๖๑)

๙ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมหมั่นไตร่ตรองความปรารถพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย
611209_01_ปกิณกะธรรมหมั่นไตร่ตรองความปรารถนาพระนิพพานและการเกิดชาติสุดท้าย.mp3