วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ
611210_04_ปกิณกะธรรมพึงฝึกฝนใจเอาชนะความชั่วทั้งในและนอกเขตปฏิบัติ.mp3