วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน(ปกิณกะธรรม ๓๐ ธ.ค. ๖๑)

๓๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต ๑๘ ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ ๓ ฐาน
611230_06_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๘ฝึกจิตให้ทรงกำลังด้วยอานาปานุสสติ๓ฐาน.mp3