วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๖๑)

๑๐ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ
611210_05_ปกิณกะธรรมการละกามราคะตามเหตุแห่งความยินดีพอใจ.mp3