วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ผู้ปรารถนาการไม่เกิด ถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม(ปกิณกะธรรม ๒๒ ธ.ค. ๖๑)

๒๒ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนาการไม่เกิด ถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม
611222_01_ปกิณกะธรรมผู้ปรารถนาการไม่เกิดถึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3