วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์
611231_08_ปกิณกะธรรมปฏิปทาปฏิบัติของครูบาอาจารย์.mp3