วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กสิณจิต ๑๔ การรู้ ละ วางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๖๑)

๘ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา
611208_08_ปกิณกะธรรมกสิณจิต๑๔การรู้ละวางในยามจิตคิดชั่วจากอวิชชา.mp3