วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข(ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๖๑)

๓๑ ธ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข
611231_01_ปกิณกะธรรมการถวายทานเพื่อมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุข.mp3