วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในการให้ในงานสาธารณประโยชน์ด้วยการเสียสละ การสละ และการละ(ปกิณกะธรรม ๔ ธ.ค. ๖๑)

๔ ธ.ค. ๖๑-611204_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ในงานสาธารณประโยชน์ด้วยการเสียสละ การสละ และการละ
611204_01_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการให้ในงานสาธารณประโยชน์ด้วยการเสียสละการสละและการละ.mp3