วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา
600213_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยความตั้งใจละความชั่วมิใช่ด้วยตัณหา.mp3