วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์(เทศน์ ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-เทศน์การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์
600225_03_เทศน์การถวายทานในพระศาสนาเป็นปัจจัยให้พ้นจากทุกข์.mp3