วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔ (กรรมฐาน ๑๓ ก.พ. ๖๐)

๑๓ ก.พ. ๖๐-กรรมฐานการละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร ๔
600213_04_กรรมฐานการละความยินดีพอใจขึ้นกับจริตต้องอาศัยพรหมวิหาร๔.mp3