วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-เทศน์กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า
600204_03_เทศน์กำลังใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้า.mp3