วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้(ปกิณกะธรรม ๒๕ ก.พ. ๖๐)

๒๕ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้
600225_06_ปกิณกะธรรมการทรงความเมตตาเป็นกำลังให้เดินไปถึงมรรคผลได้.mp3