วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย(ปกิณกะธรรม ๔ ก.พ. ๖๐)

๔ ก.พ. ๖๐-ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย
600204_04_ปกิณกะธรรมการทรงเมตตาเป็นปกติย่อมพ้นภัย.mp3