วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-เทศน์การเห็นทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า
610505_03_เทศน์การเห็นทุกข์เหตุแห่งทุกข์และปฏิบัติให้พ้นทุกข์ด้วยความรู้ของพระพุทธเจ้า.mp3