วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๒๐ พ.ค. ๖๑)

๒๐ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดี เบื่อหน่ายร่างกาย มีพระนิพพานเป็นอารมณ์
610520_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเบื่อหน่ายร่างกายมีพระนิพพานเป็นอารมณ์.mp3