วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า(ปกิณกะธรรม ๒๘ พ.ค. ๖๑)

๒๘ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ณ วัดตากฟ้า
610528_03_ปกิณกะธรรมตั้งใจถือคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งณวัดตากฟ้า.mp3