วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ
610505_05_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์สังขารุเปกขาญาณ.mp3