วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติ และพึงระวังอกุศลกรรม
610526_04_ปกิณกะธรรมการหล่อพระเพื่อเป็นกำลังในพุทธานุสสติและพึงระวังอกุศลกรรม.mp3