วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๒๙ พ.ค. ๖๑)

๒๙ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม
610529_05_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งของจิตในยามทุกข์จากอกุศลกรรม.mp3