วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจละความพอใจในการเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจละความพอใจในการเกิด
610526_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจละความพอใจในการเกิด.mp3