วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิ จึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา
610526_01_ปกิณกะธรรมยอมรับความจริงด้วยการละสักกายทิฐิจึงเกิดปัญญาเพื่อละตัณหา.mp3