วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ(เทศน์ ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-เทศน์ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ
610513_03_เทศน์ผู้เจริญพุทธานุสสติเสมอย่อมมีจิตผ่องใสในกาลมรณะ.mp3