วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ(ปกิณกะธรรม ๕ พ.ค. ๖๑)

๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิด ต้องอาศัยความอดทนข่มใจ
610505_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีเพื่อการไม่เกิดต้องอาศัยความอดทนข่มใจ.mp3