วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การมีจิตจดจ่อในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อในการถวายทาน
610506_01_ปกิณกะธรรมการมีจิตจดจ่อในการถวายทาน.mp3