วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การละความสุขจากกามราคะ(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการละความสุขจากกามราคะ
610512_01_ปกิณกะธรรมการละความสุขจากกามราคะ.mp3