วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๒๕ พ.ค. ๖๑)

๒๕ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทรักษากาย วาจา ใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ ๑๐
610525_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทรักษากายวาจาใจให้อยู่ในกรอบของศีลกรรมบถ๑๐.mp3