วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมเจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร
610512_05_ปกิณกะธรรมเจริญพระกรรมฐานแยกจิตออกจากกายเพื่อระงับความฟุ้งซ่านในสังขาร.mp3