วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย(ปกิณกะธรรม ๒๖ พ.ค. ๖๑)

๒๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิต ไม่ใช่กาย
610526_05_ปกิณกะธรรมปฏิบัติที่จิตไม่ใช่กาย.mp3