วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง
610512_04_ปกิณกะธรรมการให้อภัยเป็นธรรมทานเหนือทานทั้งปวง.mp3