วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมั่นคงในศีล สมาธิ ปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม
610513_01_ปกิณกะธรรมมั่นคงในศีลสมาธิปัญญาจึงจะพ้นจากอกุศลกรรม.mp3