วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร(ปกิณกะธรรม ๑๒ พ.ค. ๖๑)

๑๒ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระ ต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร
610512_08_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติจะเกิดผลเมื่อถึงวาระต้องยอมรับความจริงและไม่ละความเพียร.mp3