วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี(ปกิณกะธรรม ๖ พ.ค. ๖๑)

๖ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในทาน ศีล เนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี
610506_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในทานศีลเนกขัมมะเป็นปรมัตถบารมี.mp3