วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา(ปกิณกะธรรม ๑๓ พ.ค. ๖๑)

๑๓ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา
610513_04_ปกิณกะธรรมอุปัฏฐากพระสงฆ์ในพระศาสนาด้วยศรัทธามิใช่ตัณหา.mp3