วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๑ พ.ค. ๖๑)

๑๑ พ.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน
610511_01_ปกิณกะธรรมละความสุขในมนุษยโลกเทวโลกพรหมโลกเพื่อความสุขในพระนิพพาน.mp3