วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้(ปกิณกะธรรม ๑๗ พ.ค. ๖๓) (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

๑๗ พ.ค. ๖๓-ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง ละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้ (เปิดเสียงบันทึก - เสียงธรรมที่แสดงไว้เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒)
620520_07_ปกิณกะธรรมถือคุณพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งละความผูกพันในฐานะถึงพ้นทุกข์ได้.mp3