วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

ตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งจิตปรารถนามรรคผล ต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล
610421_06_ปกิณกะธรรมตั้งจิตปรารถนามรรคผลต้องตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผล.mp3