วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๒๑ เม.ย. ๖๑)

๒๑ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์
610421_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องไม่ละทิ้งครูบาอาจารย์.mp3