วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2561

กำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม(ปกิณกะธรรม ๘ เม.ย. ๖๑)

๘ เม.ย. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียว ณ วัดสังเวชวิศยาราม
610408_02_ปกิณกะธรรมกำลังใจทำความดีเป็นอารมณ์เดียวณวัดสังเวชวิศยาราม.mp3