วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๒)

๒๔ มี.ค. ๖๒-ปกิณกะธรรมขันธ์ ๕ เป็นทุกข์อย่างยิ่ง
620324_01_ปกิณกะธรรมขันธ์๕เป็นทุกข์อย่างยิ่ง.mp3